Nasza oferta

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu wszystkich gałęzi prawa, w tym:

 • prawa administracyjnego, a w szczególności:
  - postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego (konstruowania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego)
  - prawa budowlanego,
  - prawa ochrony środowiska,
  - prawa zamówień publicznych,
  - prawa cudzoziemców
 • prawa cywilnego, a w szczególności:
  - spraw rozwodowych,
  - spraw spadkowych,
  - spraw alimentacyjnych,
  - spraw odszkodowawczych, w tym odszkodowań w związku z wypadkami komunikacyjnymi, pożarami, szkodami osobowymi i majątkowymi,
  - spraw z zakresu ochrony własności,
  - spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  - spraw z zakresu prawa pracy,
 • prawa gospodarczego, a w szczególności:
  - spraw o zapłatę,
  - spraw z zakresu ochrony konsumentów,
  - prawa upadłościowego,
  - prawa własności intelektualnej,
  - prawa autorskiego
 • prawa karnego (doradztwo i obrona w sprawach karnych, prowadzenie spraw przed organami ścigania jak policja, prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze, jak również w postępowaniu przed sądem),
 • prawa konstytucyjnego, a w szczególności:
  - konstruowania skarg konstytucyjnych oraz skarg do trybunałów europejskich.


OFERTA DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH.

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom pełnozakresową obsługę prawną, a w szczególności w sprawach z zakresu:

 • prawa gospodarczego i handlowego (doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów, doradztwo korporacyjne, obsługa prawna procesów inwestycyjnych)
 • gospodarki nieruchomościami na cele inwestycyjne i komercyjne,
 • obrotem gospodarczym, obrotem papierami wartościowymi,
 • prawa pracy,
 • prawa własności intelektualnej,
 • prawa nieuczciwej konkurencji,
 • prawa zmówień publicznych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • postępowania likwidacyjnego podmiotów gospodarczych,
 • odzyskiwania należności oraz zabezpieczenia płatności transakcji,
 • prawa administracyjnego w tym postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego.

    
W zakresie wyżej wskazanym nasze działania polegają m.in. na:

 • doradztwie na etapie tworzenia przedsiębiorstwa,
 • pomocy przy jego reorganizacji i ewentualnym przekształceniu,
 • obsłudze organów statutowych przedsiębiorstwa,
 • doradztwie w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania firmy (np.przygotowywaniu i opiniowaniu umów z kontrahentami),
 • konsultacjach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, karnego oraz prawa pracy,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej,
 • odzyskiwaniu należności od nierzetelnych kontrahentów,
 • szkoleniu podnoszącym kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników,
 • sporządzaniu opinii i przygotowywaniu dokumentacji podatkowej do cen transferowych,
 • reprezentacji przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • pomocy przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych i uczestnictwie w przetargach publicznych.

Oferujemy dogodne formy rozliczania.